Codul etic al CNP

CODUL ETIC AL  COMITETULUI NAŢIONAL PARALIMPIC

 

PREAMBUL

Comitetul Naţional Paralimpic, denumit în continuare CNP, se supune prevederilor Codului Etic al CIP (Comitetului Internaţional Paralimpic), Codului Etic al COSR, Codului Eticii Sportive elaborat de Consiliul Europei, Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, actelor normative cu caracter internaţional care privesc educaţia fizică şi sportul, la care România este parte.
Codul etic reprezintă o reflectare a valorilor, serveşte la simbolizarea principiilor după care un grup profesional sau o organizaţie se defineşte pe sine. Este mai mult decât un document administrativ, mai mult decât o listă de reguli după care un membru al organizaţiei sau al unui grup profesional poate identifica sau exclude comportamentul deviant.
Viziunea CNP este abordarea dizabilităţii din punct de vedere al drepturilor omului. Filozofia noastră este incluziunea, bazată pe credinţa că toţi oamenii sunt egali şi trebuie respectaţi şi valorizaţi. Noi considerăm persoana cu dizabilităţi ca deţinător de drepturi garantate prin lege şi prin convenţii internaţionale.
Nevoia de a avea un Cod Etic în viaţa de zi cu zi apare prin confruntarea cu dileme de ordin etic cărora trebuie să le găsim rezolvare, pentru că trebuie să ne asigurăm că acţiunile noastre concordă cu valorile organizaţionale, cu scopul organizaţiei, pentru a exclude pe cât posibil orice posibilitate de abuz, de nerespectare a drepturilor membrilor noştri.

VALORI

Valorile de bază ale CNP sunt :

-Demnitatea fiecărei persoane, care este de o valoare inestimabilă datorită valorii persoanei ca individ, nu datorită faptului că aceasta ar fi „valoroasă” din punct de vedere economic sau în orice alt fel.
-Orice fel de discriminare bazată pe rasă, sex, origine etnică, religie, opinii politice sau filozofice, statut conjugal sau alte criterii este interzisă – principiu fundamental înscris în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, înscris şi în Rezoluţiile O.N.U.
-Este strict interzisă folosirea substanţelor dopante în întreg sistemul de educaţie fizică şi sport. Toate prevederile în vigoare cu privire la prevenirea şi combaterea dopajului în sport, cuprinse în reglementările juridice de drept intern şi de drept comunitar, în Carta Olimpică şi în Codul Mondial Antidoping vor fi difuzate şi studiate în vederea respectării lor.
-Conceptul de autonomie sau autodeterminare, care se bazează pe prezumţia capacităţii de auto-direcţionare a acţiunilor şi comportamentelor fiecărei persoane. Acest concept cere ca persoana să fie plasată în centrul deciziilor care o privesc.
-Membrii şi salariaţii CNP vor avea permanent în vedere necesitatea îndeplinirii îndatoririlor şi obligaţiilor lor. Sunt interzise acele comportamente care ar altera reputaţia şi imaginea CNP, încălcându-se integritatea acestuia.
-Egalitatea inerentă, înnăscută a tuturor persoanelor, indiferent de diferenţele dintre acestea.
-Etica solidarităţii, care îi cere societăţii să susţină libertatea persoanelor, acordându-le totodată sprijinul social corespunzător.
-Fair-play încorporează noţiunile de prietenie, respect pentru alţii şi pentru sine, spirit al dreptăţii în întrecerile sportive, precum şi problemele în legătură cu eliminarea înşelăciunii, presiunilor psihologice, dopingului, violenţei (fizice şi verbale), hărţuirii sexuale, abuzului copiilor, tinerilor şi femeilor, exploatării, înlesnirilor preferenţiale (favoritisme) şi corupţiei.

REGULI

Protecţia demnităţii este o cerinţă fundamentală a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului la care CNP şi membrii săi trebuie să adere necondiţionat.
-Dreptul de a fi consideraţi prioritar ca persoane şi de a nu fi definiţi în termenii dizabilităţii lor.
-Dreptul de a fi membri participanţi egali şi deplini în comunitatea în care trăiesc şi lucrează, indiferent de originea sau apartenenţa lor.
-Dreptul de a fi trataţi cu respect şi curtoazie în toate cazurile, într-un mediu adecvat necesităţilor lor. Nu trebuie lezată demnitatea lor. Mediul trebuie adaptat abilităţilor intelectuale şi fizice, vârstei, religiei, grupului etnic şi culturii din care provin.
-Dreptul de a avea acces la intimitate, ori de câte ori este posibil, atât în termeni de spaţiu fizic cât şi din punct de vedere emoţional, al gândurilor şi opiniilor lor.
-Dreptul de a avea maximum de autodeterminare, astfel încât drepturile şi nevoile colegilor, precum şi propria lor bunăstare şi siguranţă, să fie asigurate şi permise. Ei nu trebuie supuşi niciodată unor reguli rigide, care nu sunt adaptate necesităţilor lor.
-Dreptul de a lua decizii, în limita abilităţilor de a înţelege opţiunile disponibile, precum şi de a înţelege şi a-şi asuma responsabilitatea pentru consecinţele acestor decizii.
-Dreptul de a li se recunoaşte talentele, sensibilitatea, interesele şi credinţele, precum şi de a fi respectaţi şi valorizaţi pentru individualitatea fiecăruia.
-Dreptul de a fi ascultaţi, de a avea dorinţe şi sentimente care să fie luate în considerare când sunt luate decizii care le vor afecta viaţa în prezent sau viitor.
-Dreptul de a avea acces la educaţie permanentă care le va permite să îşi atingă potenţialul lor maxim din punct de vedere fizic, social, emoţional şi intelectual.
-Dreptul de a avea relaţii personale care să fie respectate. Ei trebuie să aibă posibilitatea de a-şi exprima liber sentimentele în cadrul acestor relaţii.
-Dreptul de a fi protejaţi şi de a nu fi expuşi unor situaţii pe care nu le pot gestiona.
-Dreptul de a avea oportunitatea de a învăţa ce este responsabilitatea şi respectul pentru alţii, şi de a juca un rol util în viata de zi cu zi.
-Dreptul de a fi recunoscuţi ca adulţi în ciuda dependenţei lor continue faţă de persoanele ce le asistă.
-Dreptul de a se organiza în vederea apărării intereselor lor, de a participa în nume propriu.
-Etica solidarităţii îi cere societăţii să susţină libertatea persoanelor, acordându-le totodată sprijinul social corespunzător.
-Sub nicio formă nu vor fi tolerate practici care ar cauza participanţilor prejudicii fizice sau psihice.
-Sportivii CNP vor avea grijă să aibă întotdeauna un comportament moral de înaltă ţinută civică, să poată constitui un model pentru ceilalţi din jur.
-Sportivii CNP vor avea grijă să aibă un comportament moral de înaltă ţinută civică, să poată constitui un model pentru toţi ceilalţi din jur.
CNP, membrii săi nu vor solicita, oferi sau accepta direct sau indirect niciun fel de răsplată, comision, beneficiu sau serviciu de orice natură legate de activităţile, competiţiile sau alte evenimente ale CNP sau ale membrilor săi.
-Membrii CNP vor evita orice conflict de interese între ei şi CNP sau între ei şi organizaţiile de care aparţin. Dacă un conflict de interese se prefigurează sau este în pericol de a fi declanşat, părţile trebuie să informeze prompt, în scris, Biroul Federal al CNP care va lua măsurile corespunzătoare.
-Membrii CNP nu vor putea influenţa şi nici nu vor accepta presiuni pentru a vota sau a interveni asupra votului altora. În cazul în care se vor dovedi asemenea situaţii cel / cei în cauză vor fi excluşi imediat din CNP.
-CNP, membrii săi vor depune eforturi considerabile în vederea conştientizării necesităţii promovării fair-play-ului în domeniul lor de influenţă, prin folosirea unor acţiuni de media, premieri, elaborare şi difuzare de materiale educaţionale, prin organizarea şi participarea la instruiri tematice.
-Membrii CNP, salariaţii săi vor depune eforturi considerabile pentru a se constitui modele pozitive de comportament atât pentru participanţi cât şi spectatorii competiţiilor sportive proprii. De asemenea, nu vor ignora cu bună ştiinţă alte comportamente necinstite şi ilicite din activitatea sportivă, sancţionându-le ca atare.
-Salariaţii şi membrii CNP nu vor divulga informaţii cu caracter confidenţial. Divulgarea unor asemenea informaţii nu trebuie să se realizeze cu scopul obţinerii unor beneficii ori câştiguri personale sau cu rea credinţă în vederea ştirbirii reputaţiei, imaginii oricărei persoane fizice, asociaţii, organizaţii sau federaţiei.
CNP, membrii săi vor urmări implementarea, aplicabilitatea principiilor şi prevederilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale Statutului CNP, ale prezentului Cod Etic, precum şi respectarea ordinii de drept în tot ceea ce întreprind şi realizează.

PENALITĂŢI ŞI SANCŢIUNI

În funcţie de gravitatea încălcării prevederilor prezentului Cod Etic se vor aplica următoarele penalităţi şi sancţiuni :

-Avertisment scris
-Suspendarea din activitate pentru o perioadă determinată
-Excluderea din activitatea CNP
-Desfacerea contractului de muncă (pentru salariaţii CNP)
-Deferirea justiţiei pentru infracţiuni grave.

IMPLEMENTARE

Adunarea Generală a CNP din martie 2008 va alege o Comisie de Etică care va avea ca sarcină supravegherea aplicării prevederilor prezentului Cod Etic. Comisia de Etică va fi condusă de un salariat al CNP în calitate de preşedinte, va fi compusă din trei membri şi va avea ca mandat aceeaşi perioadă ca Biroul Federal.
Prezentul Cod Etic se va aplica de la data aprobării sale în Biroul Federal – 6 martie 2008 – şi se va implementa de la data alegerii Comisiei de Etică – 7 martie 2008.